د مثل دندان

دکتر گفت:بعد از این ک شکلات و کلا این جور چیزا رو خوردی... هویج بخور


خنثیگفتم : خب مزش میره که!!!ناراحت

 

ی جوری نگاه کرد

که

فهمیدم

درسته که من دکترا رو درک نمی کنم

ولی

اونام منو درک نمی کننخنثی

 

ت.ن:دندونای عزیییزم ... این همه مواظبشون بودم ناراحت... یک شبم نذاشتم مسواک نخورده بخوابنناراحت ... 25 سال تموم نذاشتم ی خش بشون بیفتهناراحت ...دو روز پیش یکی از دندونام یکم درد گرفت ... و برای اولین بار پام ب دندون پزشکی باز شد ... قراره دندونم عصب کشی بشهناراحتدلم نمیخوادگریهدلم دندونای خوشگلمو میخواااادگریه

/ 0 نظر / 59 بازدید