من حریمم را پاس خواهم داشت

جرینگ جرینگ جرینگ

سنگ زدند خانه ام را

شیشه ی حریمم را شکستند

خواستم

بدمم

احیا کنم

شکسته حریمم را

اما

خرده حرفاشان

چوشاهینی

یا که

پیکانی دو سر

نشانه می رود

بی تامل , بی درنگ

بر شاهه , رگ های من

بی خرد ابلهان

چه می پندارند؟

خون من می مکند

و مستانه قاه قاه می خندند!

اما

من نخواهم مرد

شیشه ای خواهم ساخت

با خون دل , از خون جگر

شیشه ای

از جنس یاقوت کبود

من حریمم را,پاس خواهم داشت

/ مریم س.م /

/ 54 نظر / 63 بازدید
نمایش نظرات قبلی
میم.صدقی

حریم موضوع خوبیه اما.بعضی جاها واژه هایی که استفاده میکنی زیاد هارمونی نداره بوای نمونه قاه قاه زدن خوب نچسبیده به بقیه ی متن

zainab

سلام عزیز اومدم بگم هنوز زنده ام[لبخند] سراغمو گرفته بودی از مولود[قلب]

لیلی

سلام_خوبی مریم گلی [قلب] یه سوال دانشگاه شما ترم تابستونی میده چه واحدایی رو ؟ لفط میکنی برام از دوستانت بپرسی [گل][خجالت][راک][عینک][زبان]

رضا

در جستجوي قلبِ زيبا باش نه صورتِ زيبا زيرا هر آنچه زيباست هميشه خوب نمي ماند امـا آنچه خوب است هميشه زيباست... سلام با "همکلاسی" بروزم[گل]

ارش

_____________________$$$$_______$$$___$$$$$ ____________________$$$$$$_____$$$___$$$$$$$ ___________________$$$_$$$$___$$$__$$$$____$ ___________________$____$$$$_$$$$_$$$ _______________________$$$$$$$$$$$$$$ آپم و منتظر حضورت _______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ___________________$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$ ..____________@ __$$____$$$$_$$$_$$$__$$$$$ _________€€€€€€€€$____$$$$___$$__$$$$___$$$ ______€€€€€€€€€€€€€€__$$$_____$$___$$$____$$ ____€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$$___$$$____$ ___€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$____$$$ __€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$_____$$$____$$ _€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€____ __$$$____$ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€______$$$ $$$___$$$___$$$___$$$___$$$_____$$$ _°_____°______°_____°_____°_____ _$$$ _____________€__________________$$$ _____________€__________________$$$ زود بیااااااااااا ____€_________________$$$$ _____________€._______________$$$$$ _____________€..____________ $$$$$$$$ ____________€€€€€€€._..-?*°*?-.._ ~~~*°*~~~ ~~~ _..-?*°*?-..~~

ماسک

سلام هم خوبم هم خوشم هم سازم عزیزم. مرسی از حضورت.

نرگس

کی؟؟[تعجب] چی؟؟[تعجب] کی جرأت کرده[عصبانی] بگو خودم نابودش می کنم[شیطان] کسی حق نداره بهت چب نیگا کنه فکر کردی کم الکیه متنات خیلی خیلی قشنگه[پلک] بسیار هم عالی[تایید] آورین [گل] حالا اگه صلاح مدانی بوگو خودم شخه شخش می کنم [ماچ]

الهام

با اقتدار ريختنش تو حلقم[نیشخند]

رضا

اشتباه تنها گناه هیست ، که انسان ندانسته مبتلا می شود گاهی به آن عمل اعتراف می کند.. گاهی آن را انکارمیکند